Gwarancja

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zakupionego w naszej firmie towaru prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem 091-4315367 lub e-mail: serwis@profipc.pl

Prosimy jednak przed kontaktem z nami przygotować:
- dokument potwierdzający zakup (faktura VAT lub paragon)
- numer seryjny i data zakupu urządzenia
- opis awarii (kiedy i w jakich warunkach się ujawniła usterka, dokładny opis usterki)

Dalsze postępowanie będzie określone na podstawie korespondencji z Państwem i jest zależne od typu uszkodzenia urządzenia. Po przyjęciu zgłoszenia zostanie Państwu nadany numer RMA na który należy sie powoływać w kolejnych kontaktach w danej sprawie gwarancyjnej.

Ogólne warunki gwarancji na produkty sprzedawane przez ProfiPC.pl

1. ProfiPC.pl gwarantuje, że produkt dostarczony Kupujacemu został wyprodukowany przy zachowaniu szczegółowej kontroli jakosci, przeszedł ostateczny test sprawdzajacy wszystkie jego funkcje działania.

2. ProfiPC.pl gwarantuje poprawna prace (zgodną z instrukcja obsługi) dostarczonych urządzeń w okresie 24 miesiecy liczac od daty sprzedaży, chyba że opis umieszczony przy danym produkcie wskazuje inaczej.

3. Naprawa gwarancyjna dostarczonego Kupujacemu urządzenia jest wykonywana przez ProfiPC.pl po dostarczeniu urzadzenia do siedziby ProfiPC.pl lub innego, wskazanego po uzgodnieniu z ProfiPC.pl, miejsca.

4. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urzadzenia, Kupujacy zgłasza ten fakt w formie pisemnej do biura ProfiPC.pl. Zgłoszenie musi zawierac typ i numer seryjny urzadzenia, szczegółowy opis rodzaju uszkodzenia. ProfiPC.pl zobowiazana jest usunac nieprawidłowosci w terminie możliwie jak najszybszym. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, ProfiPC.pl ponosi koszt naprawy niesprawnego urzadzenia dostarczonego do siedziby ProfiPC.pl.

5. Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe zwiazane z przekazaniem uszkodzonychurzadzen do ProfiPC.pl ponosi Kupujacy. Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe zwiazane z przekazaniem uszkodzonych urzadzen do Kupujacego po naprawie ponosi ProfiPC.pl.

6. Kupujacy jest zobowiazany opakowac uszkodzone urzadzenie, które ma byc odesłane do naprawy, w sposób zapobiegajacy jego dalszym uszkodzeniom. ProfiPC.pl nie odpowiada za szkody wynikłe w transporcie produktu od Kupującego do miejsca naprawy. ProfiPC.pl nie ma obowiazku dostarczenie Nabywcy zastepczego sprzetu na czas trwania naprawy.

7. Naprawie gwarancyjnej nie podlegaja uszkodzenia wynikajace z:
a) użycie towaru w sposób inny, niż normalnie przyjety lub działanie w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta;
b) niewłasciwe użycie, wypadek, celowe zniszczenie lub uszkodzenie;
c) działanie siły wyższej;
d) nie zaakceptowane przez producenta: zmiane konstrukcyjna, naprawe, testowanie, połaczenie z innym urzadzeniem; użycie niewłasciwych czesci zamiennych;
e) nieprawidłowa instalacje, uruchomienie urzadzeń, przeprowadzone niezgodnie z zaleceniami producenta oraz / lub instrukcjami, wskazówkami znajdujacymi sie w dokumentacji technicznej;
f) awarie innych urzadzen, nie bedacych dostawą ProfiPC.pl;
g) niespełnienie przez Kupujacego podanych przez producenta warunków technicznych,
h) normalnego zużycia podzespołów traktowanych jako eksploatacyjne (np. wentylatory, bezpieczniki),

8. Na części i podzespoły naprawiane w okresie gwarancyjnym przedłuża sie gwarancje o 60 dni. Nie przedłuża się gwarancji na całe urządzenie, a jedynie na elementy naprawiane w trakcie okresie gwarancyjnym.

9. Odpowiedzialność ProfiPC.pl jest limitowana do tych warunków gwarancji. Jakiekolwiek reklamacje dotyczace dodatkowych kosztów lub konsekwencji wynikajacych ze zniszczenia lub/i uszkodzenia urzadzen współpracujacych z produktem dostarczonym przez ProfiPC.pl lub utraty danych nie sa objete odpowiedzialnoscia ProfiPC.pl. W przypadku, kiedy powyższe wyłaczenie odpowiedzialnosci byłoby legalnie uznane za nieprawidłowe, maksymalna odpowiedzialność ProfiPC.pl jest ograniczona do wartosci urzadzenia dostarczonego Kupujacemu.

10. Nie bedzie uznane jako zgłoszenie reklamacyjne, uszkodzenie elementów urzadzenia, wynikajace z normalnego zużycia technologicznego.

11. Warunkiem rozpatrzenia roszczen Kupujacego z tytułu gwarancji, jest przedłożenie przez Kupujacego oryginału dokumentu gwarancyjnego lub dokumentu zakupu urządzenia.

12. ProfiPC.pl w żadnen sposób nie odpowiada za dane zgromadzone na nośnikach i urządzeniach podlegających gwarancji, zwłaszcza za ich utratę podczas procesu naprawy gwarancyjnej urządzeń.